Aktualnie znajdujesz się w: AKTUALNOŚCI

Zmiany w szkolnictwie zawodowym

Data dodania:05.09.2012
Rezygnacja z profilowanych liceów i szkół uzupełniających, powiązanie z nauką w gimnazjach, egzaminy na różnych etapach nauki, łączenie szkół w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego - takie rozwiązania mają ułatwić uzyskiwanie wykształcenia zawodowego i zdobywanie nowego zawodu.  
Zmiany wprowadza ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205 poz. 1206), która obowiązuje od 1 września br. Tego dnia weszły też w życie rozporządzenia związane z wdrożeniem zmian.
Nowy podział szkół
Nowela rezygnuje z profilowanych liceów i szkół uzupełniających. Z dniem 1 września 2012 r. zlikwidowano klasę pierwszą, a w latach następnych przestaną funkcjonować kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży, zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych oraz uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Klasy dotychczasowego technikum uzupełniającego dla dorosłych będą likwidowane od 1 września 2013 r.

Po zmianach szkoły ponadgimnazjalne będą funkcjonowały jako:

1) trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

2) trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwi uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

3) czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

4) szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,

5) trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

Jedna podstawa programowa

Zgodnie z nowymi przepisami nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych ma być powiązana z nauką w gimnazjach. Na etapie I klasy liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej będzie obowiązywała ta sama podstawa programowa nauczania. Dzięki temu absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę np. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych od razu od drugiej klasy tego liceum.

Egzaminy na różnych etapach

Z noweli wynika, że naukę konkretnych zawodów zastąpi zdobywanie konkretnych kwalifikacji wymaganych w zawodach lub do wykonywania konkretnych prac. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje będą przeprowadzane na różnych etapach nauki, a nie po zakończeniu nauki w szkole - jak w przypadku obecnego egzaminu zawodowego. Uczniowie będą uzyskiwać świadectwa potwierdzające poszczególne kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu egzaminów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Po ukończeniu szkoły i zdobyciu świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje w zawodzie otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem opisującym nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Powiązanie z rynkiem pracy

Nowe przepisy to również powiązanie szkolnictwa z rynkiem pracy. Szkoły zawodowe zostaną włączone w system kształcenia ustawicznego. Poszczególne placówki będzie można łączyć w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, które będą prowadziły kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego będzie współpracowało z pracodawcami i organizacjami pracodawców.

Nowa podstawa programowa

Została ona określona w trzech częściach. Pierwsza wytycza ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego oraz obejmuje tabelę zawierającą wykaz kwalifikacji wraz z ich powiązaniami z zawodami i efektami kształcenia. W części drugiej określono wiedzę i umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne, które uczeń musi nabyć w procesie kształcenia. Opisano je jako oczekiwane efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz efekty właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach. Natomiast część trzecia zawiera opis kształcenia w poszczególnych zawodach zawierający: nazwy i symbole cyfrowe zawodów, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, cele kształcenia w zawodach, nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, warunki realizacji kształcenia w zawodach, minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego oraz możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Zmiany wynikają zrozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 poz. 184).

Nowe formy kształcenia ustawicznego

Pojawiły się nowe rodzaje form pozaszkolnych prowadzących kształcenie ustawiczne. Warunki, organizacja, tryb oraz formy prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także sposoby potwierdzania efektów kształcenia zostały określone w rozporządzeniu z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 poz. 186).

Zgodnie z nowymi przepisami pozaszkolne kształcenie ustawiczne obejmie kursy prowadzone w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników), kursy z zakresu zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, w tym także prowadzone we współpracy z urzędami pracy oraz kursy kompetencji ogólnych, prowadzone według programu nauczania uwzględniającego wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Eksternistyczne egzaminy zawodowe

Obok egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego, pojawią się też egzaminy z zakresu kształcenia ogólnego w zasadniczej szkole zawodowej oraz egzaminy eksternistyczne potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Zmianę przewiduje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. 2012 poz. 188). Nowe przepisy wprowadzają egzamin eksternistyczny zawodowy, umożliwiający potwierdzenie pojedynczych kwalifikacji w zawodzie. Dyplom potwierdzający posiadanie pełnego zawodu będzie można uzyskać po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz odpowiedniego poziomu wykształcenia.

W rozporządzeniu zapisano, że do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej może podejść osoba , która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu eksternistycznego zawodowego należy dodatkowo spełnić wymóg dwóch lat kształcenia się lub pracy w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Egzamin eksternistyczny zawodowy będzie można zdawać przez cały rok szkolny, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej w uzgodnieniu z dyrektorem CKE.

Egzaminy na różnych etapach nauki

Na mocy nowych przepisów egzaminy na poszczególne kwalifikacje będą przeprowadzane na różnych etapach nauki. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zostanie wydany po ukończeniu szkoły i zdobyciu świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje w zawodzie. Nowe rozwiązania zostały zebrane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2012 poz. 262).

Rozporządzenie reguluje szczegółowo sposób przeprowadzenia, warunki oraz czas trwania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (egzaminu zawodowego). Nowa forma egzaminu zacznie funkcjonować od roku szkolnego 2012/2013, równocześnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach oraz nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Ta określi obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia, a także zalecane warunki realizacji kształcenia w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych. Efekty kształcenia będą wyrażone w kategoriach wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla danego zawodu oraz dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Egzaminy zawodowe będą przeprowadzane dla uczniów (słuchaczy) i absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna), osób, które ukończą zawodowe kursy kwalifikacyjne oraz osób dorosłych, które posiadają wymagany staż pracy w danym zawodzie występującym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Osoby, które ukończyły pozaszkolne formy kształcenia, jak również osoby nabywające kwalifikacje zawodowe w systemie nieformalnym będą mogły potwierdzić i certyfikować nabyte kwalifikacje , w systemie egzaminów organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Nowe przepisy odchodzą od sesyjności egzaminów zawodowych na rzecz egzaminów przeprowadzanych w trybie ciągłym - w zależności od liczby chętnych i liczby zgłoszeń ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Źródło: Serwis Prawniczy LexisNexis LexPolonica.wnież osoby nabywające kwalifikacje zawodowe w systemie nieformalnym będą mogły potwierdzić i certyfikować nabyte kwalifikacje , w systemie egzaminwnież osoby nabywające kwalifikacje zawodowe w systemie nieformalnym będą mogły potwierdzić i certyfikować nabyte kwalifikacje , w systemie egzamin

Adres: 43-300 Bielsko – Biała ul. Młyńska 2
Tel./Faks: (33) 496 10 67, Adwokat Jerzy Kolber 600 388 870
e-mail: biuro@adwokatkolber.pl
Wszystkie prawa zastrzezone Kancelaria Adwokacka. Projekt i wykonanie Intersid.
Nota prawna | Polityka plików cookies