Aktualnie znajdujesz się w: AKTUALNOŚCI

Zatrudnianie niepełnosprawnych - zmiany w przepisach.

Data dodania:03.02.2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012
r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 poz. 29) zostało opublikowane 9 stycznia i weszło w życie 24 stycznia 2013 r.
Potrzeba wydania nowego aktu w tej sprawie wynikała z nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 986), która zobowiązała ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do uregulowania w drodze rozporządzenia, trybu i sposobu przeprowadzania
kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2, art. 22a, art. 25d ust. 1, art. 26a ust. 10, art. 30 ust. 3b i art. 34 ust. 5 ustawy, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitej procedury kontroli oraz prawidłowego przebiegu kontroli.

Rozszerzono katalog przedmiotowy przepisów na podstawie, których przeprowadzana jest kontrola. Ponadto doprecyzowano przepisy dot. treści upoważnienia oraz przeprowadzania kontroli w siedzibie podmiotu kontrolowanego. Możliwe jest również przeprowadzenie przez
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych kontroli w składzie jednoosobowym. Na podmiot kontrolowany nałożono obowiązek zapewnienia mu pełnego dostępu do dokumentacji. Zmiana ta wynika z tego, iż większość podmiotów kontrolowanych powierza prowadzenie m.in. spraw kadrowo-płacowych podmiotom zewnętrznym. Określone zostały
też wzory miesięcznych deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON oraz wzory miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Są one zawarte w:
- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U.
2013 poz. 32)
- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 poz. 33). Te akty również ukazały się 9 stycznia br. i obowiązują od 24 stycznia 2013 r.

Źródło: Serwis Prawniczy LexisNexis LexPolonica
Adres: 43-300 Bielsko – Biała ul. Młyńska 2
Tel./Faks: (33) 496 10 67, Adwokat Jerzy Kolber 600 388 870
e-mail: biuro@adwokatkolber.pl
Wszystkie prawa zastrzezone Kancelaria Adwokacka. Projekt i wykonanie Intersid.
Nota prawna | Polityka plików cookies