Aktualnie znajdujesz się w: AKTUALNOŚCI

Stypendium twórcze dla Artystów

Data dodania:03.07.2012
Osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami mogą liczyć na ministerialne stypendium. Świadczenie będzie przyznawane na okres 6 miesięcy, roku lub na okres realizacji przedsięwzięcia.  
Stypendia mogą być przyznawane jako twórcze, w dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami, twórczość ludowa lub stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w dziedzinach: animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury. Świadczenie będzie przyznawane w trybie konkursu ogłaszanego przez właściwego ministra. Informacje o konkursie jak i o przyznanych już stypendiach będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie danego ministerstwa.
W ogłoszonym konkursie można złożyć jeden wniosek. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie minister. Zanim nastąpi wypłata, stypendysta będzie musiał zawrzeć umowę, która określi: przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium, wysokość środków oraz terminy wypłaty i sposób płatności, obowiązki stron, tryb kontroli wykonania umowy oraz termin i sposób rozliczenia stypendium. W razie okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie lub rozliczenie stypendium będzie można wnioskować o zmianę terminu realizacji przedsięwzięcia lub terminu rozliczenia stypendium.
Nie każdy ma szansę na stypendium. Z konkursu wykluczono osoby, które:
- aktualnie realizują przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa;
- realizowały przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa - przed upływem dwóch lat od dnia przyjęcia rozliczenia tego stypendium;
- zostały wezwane do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej - przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.
Zasady udzielania środków reguluje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. 2012 poz. 612). Akt wszedł w życie 1 lipca 2012 r.

Źródło: Serwis Prawniczy LexisNexis LexPolonica.
Adres: 43-300 Bielsko – Biała ul. Młyńska 2
Tel./Faks: (33) 496 10 67, Adwokat Jerzy Kolber 600 388 870
e-mail: biuro@adwokatkolber.pl
Wszystkie prawa zastrzezone Kancelaria Adwokacka. Projekt i wykonanie Intersid.
Nota prawna | Polityka plików cookies