Aktualnie znajdujesz się w: AKTUALNOŚCI

Fotoradar- interwencja RPO

Data dodania:29.01.2013
Rzecznik chce stwierdzenia niezgodności art. 129g ust. 4 Prawa o ruchu drogowym z art. 51 ust. 5 i art. 92 ust. 1 zd. pierwsze Konstytucji. Impulsem do wystąpienia były napływające do RPO skargi kierowców. Kwestionowali oni to, iż ITD, prowadząc postępowania dotyczące przekroczenia prędkości, nie udostępnia im zdjęć wykonanych przy pomocy fotoradarów. RPO podkreśla, że istnieje szereg regulacji określających, jakie dane o jednostce i w jakim celu może gromadzić, a także przetwarzać ITD. Natomiast na podstawie kwestionowanej regulacji minister właściwy ds. transportu został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu, trybu oraz warunków technicznych gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego obrazów i danych.
Do tej pory nie wydano stosownego rozporządzenia. RPO zarzuca upoważnieniu, że przekazuje ono do określenia w rozporządzeniu kwestie, które nie są uregulowane w ustawie.  Przepisy Prawa o ruchu drogowym regulują sprawy dotyczące gromadzenia oraz przetwarzania obrazów i danych. Określają także, w jakim celu te dane i obrazy są gromadzone, a następnie przetwarzane (cel to ujawnianie naruszeń przepisów ruchu drogowego polegających na przekraczaniu dopuszczalnej prędkości, a także na niestosowaniu się do sygnałów świetlnych). Przepisy te nie regulują jednak kwestii udostępniania i usuwania tych obrazów i danych przez Inspekcję. Nie czynią tego także inne regulacje ustawy.
Nie można w rozporządzeniu uszczegółowić tego, co w ogóle nie zostało wskazane w ustawie. A odesłanie w upoważnieniu do uregulowania w rozporządzeniu kwestii, które nie zostały nawet w sposób bardzo ogólny uregulowane w ustawie, sprawia, że rozporządzenie staje się aktem samoistnym - podkreśla RPO. Rzecznik ma też inny zarzut. Dane i obrazy, takie jak dane właściciela lub posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem czy też wizerunek kierującego - są chronione konstytucyjnie. Stanowią elementy prawa do ochrony życia prywatnego. Dlatego ważne jest rozróżnienie przez ustawodawcę materii, która jest wyłącznie materią ustawową i takiej, która nie ma takich cech. Tylko ta ostatnia może zostać uszczegółowiona na poziomie aktu wykonawczego. Sam fakt gromadzenia przez ITD danych o właścicielach lub posiadaczach albo kierujących pojazdami jak również wizerunków kierujących nie budzi, zdaniem RPO, wątpliwości konstytucyjnych. Ale z art. 51 ust. 5 Konstytucji jednoznacznie wynika, że zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa. Dlatego ustawodawca nie może przekazać do uregulowania, w drodze rozporządzenia, zasad i trybu gromadzenia oraz zasad i trybu udostępniania informacji o jednostce. Ponadto ustawodawca, wprowadzając regulacje dotyczące pozyskiwania danych o obywatelach, powinien przewidzieć również procedurę ich usuwania, gdy dane okażą się niekonieczne z punktu widzenia celu ich gromadzenia. Dane powinny zostać usunięte w sytuacji, gdy ich dalsze gromadzenie nie jest już niezbędne. Poza tym, z punktu widzenia art. 92 ust. 1 zd. 1 Konstytucji, ustawodawca nie mógł powierzyć uregulowania powyższej materii organowi wskazanemu w Konstytucji. Powierzenie takie stanowi bowiem konstytucyjnie niedopuszczalne przekazanie kompetencji prawodawczych zastrzeżonych dla władzy ustawodawczej organowi władzy wykonawczej.


Źródło; Serwis Prawniczy LexisNexis LexPolonica.
Adres: 43-300 Bielsko – Biała ul. Młyńska 2
Tel./Faks: (33) 496 10 67, Adwokat Jerzy Kolber 600 388 870
e-mail: biuro@adwokatkolber.pl
Wszystkie prawa zastrzezone Kancelaria Adwokacka. Projekt i wykonanie Intersid.
Nota prawna | Polityka plików cookies